ಪ್ರಕರಣ A

ಕ್ರ.ಸಂ ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರುಕಡತಗಳು
1ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡತಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಾಖೆ
2ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕಡತಗಳು
3ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗಕಡತಗಳು
4ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಕಡತಗಳು
5ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗಕಡತಗಳು
6ಬೀದರ್ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
7ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
8ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯಕಡತಗಳು
9ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಧಾರವಾಡ ವಲಯಕಡತಗಳು
10ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಮೈಸೂರು ವಲಯಕಡತಗಳು
11ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯಕಡತಗಳು
12ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಡಿ & ಎಂ ಕಡತಗಳು
13ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
14ಧಾರವಾಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
15ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
16ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
17ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
18ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
19ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
20ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
21ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
22ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
23ಮೈಸೂರು ಜೆ.ಏನ್.ನರ್ಮ್ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
24ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
25ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
26ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು
27ಜಲ ಮತ್ತು ಮಲಿನ ಜಲ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಡತಗಳು
28ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಶಾಖೆ ಕಡತಗಳು
29ಕ.ನ.ನೀ ಮತ್ತು ನೈ.ಸು.ಯೋ ಕಡತಗಳು