ಪ್ರಕರಣ A

ಕ್ರ.ಸಂ ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರುಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
1ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಮು.ಲೆ.ಅ
2ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
3ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗಕಡತಗಳುಪರಿಷ್ಕರಣೆ
4ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಕಡತಗಳುಪರಿಷ್ಕರಣೆ
5ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗಕಡತಗಳುಪರಿಷ್ಕರಣೆ
6ಬೀದರ್ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳುಪರಿಷ್ಕರಣೆ
7ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
8ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
9ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಧಾರವಾಡ ವಲಯಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
10ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಮೈಸೂರು ವಲಯಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
11ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
12ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು – ಡಿ & ಎಂ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
13ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
14ಧಾರವಾಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
15ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
16ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
17ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
18ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
19ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
20ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
21ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
22ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
23ಮೈಸೂರು ಜೆ.ಏನ್.ನರ್ಮ್ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
24ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
25ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
26ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಕಡತಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
27ಜಲ ಮತ್ತು ಮಲಿನ ಜಲ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
28ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಶಾಖೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
29ಕ.ನ.ನೀ ಮತ್ತು ನೈ.ಸು.ಯೋ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ