ನೇಮಕಾತಿ

PREVIOUS RECRUITMENTS

Click here: To View

1.NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF 19 DRIVERS.

Click here to DOWNLOAD

19 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ.

Click here to DOWNLOAD

ಕ.ನ.ನೀ.ಸ ಮತ್ತು ಒ.ಚ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

Click here to DOWNLOAD