ಯೋಜನೆಗಳು

1. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

2. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆಗಳು.
ಅಮೃತ್

1.ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
2.ಸ್ಲಿಪ್
3.ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ
4.ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೊದನೆಗಳು
5.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಧನ
6.೫ ನೇ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ನಡೆವಳಿಗಳು (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ)
7.SHPSC Meeting Proceedings
8.SLTC Meeting Proceedings

3. ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ.

ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4. ೨೦೨೧ - ೨೨ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೨೧ - ೨೦೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

5. ೨೦೨೦ - ೨೧ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು ..

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೨೦ - ೨೦೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

6. ೨೦೧೯ - ೨೦ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು .

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೧೯ - ೨೦೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೮-೧೯.

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ೨೦೧೮-೧೯

7. ೨೦೧೮ - ೧೯ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು .

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೧೮ - ೨೦೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೭-೧೮.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೭-೧೮ [ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ] .

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೭-೧೮ .

8. ೨೦೧೭-೧೮ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು .

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೧೭-೧೮ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೬-೧೭.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೬-೧೭ [ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ] .

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೬-೧೭ .

9. ೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೧೬ -೧೭ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೫-೧೬.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೫-೧೬ [ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ].

10. ೨೦೧೫ -೧೬ ನೇ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೧೫ -೧೬ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೪ - ೧೫.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೪ - ೧೫ [ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ].

11. ೨೦೧೪ -೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೧೪ -೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೩ - ೧೪.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೩ - ೧೪ [ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ].

12. ೨೦೧೩ -೧೪ ನೇ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೧೩ -೧೪ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೨ - ೧೩.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೨ - ೧೩ [ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ].